top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

užívání služby MDM pro školy

provozované společností iSmart premium s.r.o.,

 

verze 1.1

platná a účinná od 1.12.2023

Verze PDF ke stažení 

 

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1           Poskytovatel

1.1.1             Poskytovatelem je společnost iSmart premium s.r.o., sídlem Startovní 276/1 Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ 28660854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 37698 („Poskytovatel“)

1.1.2             Kontaktní údaje Poskytovatele: 

a)     adresa pro doručování písemností: iSmart premium s.r.o., Startovní 276/1, 700 30 Ostrava

b)    elektronická adresa: admin@mdmproskoly.cz

c)     telefon: 774 718 214

1.2           Služba MDM pro školy

1.2.1             Poskytovatel je autorizovaným subjektem společnosti Apple Inc. jako MDM poskytovatel služeb (Apple MDM Vendor).

1.2.2             Služba MDM pro školy je služba určená ke správě mobilních zařízení (Mobile Device Management) ve školách, školských zařízeních případně jiných vzdělávacích institucích a umožňuje vzdáleně spravovat a vynucovat zásady používání podporovaných mobilních zařízení používaných jejich studenty, učiteli a zaměstnanci (dále jen „Služba MDM“ nebo „Služba“). 

1.2.3             Služba MDM je poskytována prostřednictvím MDM systému Poskytovatele, který je umístěn na jeho serveru. Poskytovatel umožňuje třetím osobám využívat Službu MDM pro školy formou vzdáleného přístupu na server Poskytovatele, na kterém je MDM systém umístěn. 

1.3           Definice a výklad pojmů

1.3.1             Administrační rozhraní – uživatelské rozhraní MDM systému, přístupné na adrese https://school-mdm.com/cz/accounts/login, prostřednictvím kterého Správce provádí správu Zařízení;

1.3.2             E-mailová adresa Objednatele – e-mailová adresa, kterou Objednatel uvedl v Objednávce jako svou kontaktní adresu;

1.3.3             MDM systém – systém specifikovaný v čl. 1.2;

1.3.4             Nabídka – návrh na uzavření Smlouvy, odeslaný Objednateli zpravidla způsobem popsaným v čl. 2.1.2

1.3.5             Nařízení – Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů;

1.3.6             Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky, včetně přílohy č. 1 – Smlouvy o zpracování osobních údajů;

1.3.7             Objednatel – je školou nebo školským zařízením ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, případně jinou vzdělávací organizací;

1.3.8             Poskytovatel – poskytovatel Služby MDM specifikovaný v čl. 1.1 těchto Obchodních podmínek, který je zároveň osobou, se kterou Objednatel uzavírá Smlouvu;

1.3.9             Služba MDM, popř. jen „Služba“ – služby Poskytovatele související s provozováním a zpřístupněním MDM systému a poskytované na základě Smlouvy;

1.3.10          Smlouva – smlouva o zpřístupnění MDM systému uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem;

1.3.11          Správce – zaměstnanec nebo třetí osoba pověřená Objednatelem k vykonávání administrativních činností v rámci Systému. Správce se hlásí do systému svými přístupovými údaji;

1.3.12          Strany – společně Objednatel a Poskytovatel;

1.3.13          Zařízení – iPad, popř. jiné mobilní zařízení, jehož správa je prováděna prostřednictvím MDM systému. 

 1. UZAVŘENÍ A PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Uzavření Smlouvy

2.1.1             Smlouva se uzavírá výlučně se školami, školskými zařízeními či vzdělávacími institucemi. Systém není určen k užívání spotřebiteli a Smlouva ani tyto Obchodní podmínky nemají povahu spotřebitelské smlouvy ve smyslu § 1811 občanského zákoníku.

 1. Smlouvu uzavírá Objednatel s Poskytovatelem za pomocí prostředků komunikace na dálku. Na základě předchozího kontaktu, např. prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetových stránkách Poskytovatele (http://www.iskolstvi.cz nebo http://www.mdmproskoly.cz), zašle Poskytovatel Objednateli Nabídku, a to ve formě e-mailu obsahujícího:

  1. cenovou nabídku, která zahrnuje kalkulaci ceny Služby, sjednaný počet Zařízení a délku předplatného, 

  2. odkaz na registrační formulář.

Strany se mohou dohodnout také na použití jiného prostředku komunikace na dálku, než je e-mail. 

 1. Objednatel akceptuje Nabídku tak, že odešle vyplněný registrační formulář (elektronicky kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Podmínkou odeslání registračního formuláře je odsouhlasení těchto Obchodních podmínek, jejichž plné znění je Objednateli zpřístupněno prostřednictvím registračního formuláře.

2.1.4             Pokud probíhalo sjednávání Smlouvy jiným způsobem, než jak je uveden shora v čl. 2.1.2, považuje se za akceptaci Nabídky ze strany Objednatele přihlášení k MDM systému, případně také úhrada faktury dle čl. 4.2.1, kterou Objednateli doručil Poskytovatel.

2.1.5             Poskytovatel si vyhrazuje právo v rámci sjednávání Smlouvy kontaktovat telefonicky Objednatele před aktivací Služby a ověřit si, zda je Správce oprávněn zastupovat Objednatele. 

 1. Předmět Smlouvy

  1. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit v dohodnutém termínu Objednateli Službu MDM, a to:

   1. zpřístupnit Objednateli MDM systém a provést instalaci způsobem uvedeným v čl. 3.1,

   2. zajišťovat dostupnost MDM systému a provádět po dobu trvání Smlouvy průběžnou údržbu a aktualizace MDM systému.

 2. Objednatel se zavazuje, 

  1. uhradit Poskytovateli cenu za Službu, a to ve výši a za podmínek uvedených v čl. 4,

  2. užívat MDM systém v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, a to výlučně pro vlastní interní, nekomerční a vzdělávací účely.

 3. Objednatel bere na vědomí, že veškerá oznámení, upozornění, faktury a další písemné úkony týkající se smluvního vztahu mezi Stranami mohou být oběma Stranami zasílány do datové schránky nebo e-mailem, aniž by byl vyžadován elektronický podpis; Poskytovatel zašle takový e-mail na poslední známou E-mailovou adresu Objednatele. Úkony vedoucí k ukončení Smlouvy (zejména výpověď nebo odstoupení) musí být zasílány písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky příslušné Strany.

 

 1. Vztah mezi Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami

  1. Část obsahu Smlouvy je určena odkazem na tyto Obchodní podmínky. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo modifikována, platí pro vzájemné vztahy Stran tyto Obchodní podmínky. 

 2. ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PROVOZU MDM SYSTÉMU

  1. Zpřístupnění MDM systému a instalace

   1. Poskytovatel:

    1. provede potřebná nastavení a zpřístupní Objednateli MDM systém, když mu zašle přístupové údaje do Administračního rozhraní,

    2. poskytne Objednateli asistenci při vytváření registrace u společnosti Apple, připraví Apple School Manager, zavede iPady a provede jejich nastavení v MDM systému,

    3. provede zaškolení Správce v rozsahu cca 4 - 8 hodin.,

    4. poskytne Objednateli technickou podporu v rozsahu dle čl. 3.1.2.

3.1.2             Technická podpora Objednatele je poskytována ve formě hot-line linky, na které Poskytovatel bezplatně Správci nebo jiným kontaktním osobám Objednatele v pracovních dnech mezi 8:00 – 17:00 základní poradenství, které se týká zejména jednotlivých kroků spojených s instalací a nastavením MDM systému, ale i s jeho následným provozem. Objednatel se může na Poskytovatele obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu. Kontaktní údaje Poskytovatele a číslo hot-line linky jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

3.1.3             Ustanovení § 2389b občanského zákoníku se na vztah z této Smlouvy neužije a práva a povinnosti související se zpřístupněním MDM systému se řídí Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. 

 1. Dostupnost MDM systému, údržba a servisní podpora

  1. Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost MDM systému, tj. zachovávat základní funkce a vlastnosti MDM systému včetně vzdáleného přístupu Objednatele ke svým datům umístěným na serveru Poskytovatele. 

  2. Poskytovatel je povinen po dobu trvání Smlouvy průběžně vyvíjet MDM systém a aktualizovat jej zejména za účelem stabilního provozu MDM systému v návaznosti na nové verze operačního systému iOS, iPadOS, případně jiných operačních systémů, internetových prohlížečů nebo aplikací relevantních pro poskytování Služby MDM. Poskytovatel je oprávněn provádět změny a rozšíření MDM systému také za účelem rozšíření funkcionality.

  3. Případné změny MDM systému, jeho grafiky, ovládacích prvků a další změny MDM systému nejsou vadou Služby MDM a Objednatel nemá nárok na předchozí verze MDM systému ani na jiné úpravy na míru.

  4. Poskytovatel má právo ukončit další vývoj MDM systému. O takové skutečnosti informuje Objednatele dopředu tak, aby měl možnost zajistit si jiného poskytovatele služeb v oblasti MDM a provést export svých dat uložených v Systému (čl. 3.3.1). Poskytovatel je povinen zajistit poskytování Služeb alespoň po dobu trvání uzavřené Smlouvy (po dobu trvání předplatného).

  5. Poskytovatel je oprávněn provádět průběžně po dobu trvání Smlouvy údržbu MDM systému a jeho úpravy. V této souvislosti je Poskytovatel zejména oprávněn pozastavit nebo omezit provoz MDM systému (odstávka).

  6. Ustanovení § 2389c, § 2389d a § 2389e občanského zákoníku se neužijí a práva a povinnosti souvisejícími s vadami MDM systému či Služeb, nezbytnými aktualizacemi a digitálním prostředím Objednatele se řídí Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.

 2. Zálohování a archivace dat Objednatele

  1. MDM Systém umožňuje Objednateli provádět exporty dat uložených v MDM systému ve formátu CSV a CLS (těmito daty jsou zejm. název Zařízení, sériové číslo, poznámka a inventarizační číslo), které umožňují zpracování dat Objednatelem nebo třetími osobami. Objednatel má možnost zálohovat si svá data průběžně a bere na vědomí, že Poskytovatel neprovádí žádné zálohování dat Objednatele, a není odpovědný za jakoukoliv ztrátu nebo poškození dat uložených do MDM systému.  

  2. Poskytovatel rovněž neprovádí archivaci dat nebo jejich ukládání na externí media (DVD, záložní disk).

 3. Povinnosti Objednatele při užívání Služby MDM

  1. Objednatel, stejně jako Správci a jiní zaměstnanci či zástupci Objednatele nesmí zejména:

   1. používat Služby a MDM systém k usnadnění šíření počítačových virů, spywaru nebo jiného škodlivého kódu;

   2. používat Služby za účelem neoprávněného narušování soukromí či shromažďování osobních údajů třetích osob;

   3. používat Služby jiným než obvyklým způsobem, zejména způsobem, který není předpokládán v popisu MDM systému na internetových stránkách Poskytovatele nebo ve Smlouvě a těchto Obchodních podmínkách, nebo který by mohl být pro Poskytovatele či jiné osoby škodlivý;

   4. odstraňovat nebo zakrývat upozornění na autorská práva nebo jiná upozornění zobrazená v souvislosti se Službami;

   5. zasahovat nebo narušovat Služby nebo servery a sítě připojené k MDM systému, obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Služeb nebo funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo které vynucují omezení používání Služeb;

   6. umožnit jakékoli třetí straně používat Služby pod účtem Objednatele, zveřejňovat nebo sdílet s kýmkoli své přístupové údaje nebo jiné informace o účtu, vytvářet další účty z jakéhokoli důvodu nebo používat účet jakékoli třetí strany; s výjimkou jiných prostředků oficiálně dostupných prostřednictvím Služby;

   7. využívat Služby za účelem sledování používání mobilních zařízení jakoukoli jinou osobou než učiteli a studenty Objednatele – školy, popř. jiných osob (zaměstnanci, praktikanti), pokud Objednatel není školským zařízením; 

   8. používat jakéhokoli robota, pavouka, škrabku nebo jiné automatizované prostředky k přístupu ke Službám za jakýmkoli účelem;

   9. vědomě šířit nebo přenášet jakékoli viry nebo jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory, kódy, programy nebo jiné podobné technologie, nebo

   10. jinak používat Služby v rozporu s právními předpisy.

 4. Objednatel sdělí výše uvedené povinnosti Správcům a jiným osobám, které by se mohly dopustit jednání uvedeného shora v čl. 3.4.1.

 5. Objednatel odpovídá za to, že při uzavírání Smlouvy sdělil Poskytovateli úplné a přesné informace, a osoba Správce nebo jiná osoba uzavírající Smlouvu je oprávněna jej zastupovat.

 6. Reference

  1. Poskytovatel je oprávněn ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech zveřejnit informaci o tom, že Objednatel využil nebo využívá produkty či služby Poskytovatele. Způsob použití reference nesmí snižovat dobré jméno Objednatele.

 7. Obchodní sdělení Poskytovatele

  1. Poskytovatel je oprávněn zasílat ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v MDM systému nebo ohledně dalších služeb Poskytovatele, obdobných jako jsou služby poskytované na základě Smlouvy. Tato obchodní sdělení je Poskytovatel oprávněn zasílat na E-mailovou adresu Objednatele.

  2. Objednatel je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv podmínek či sankcí.

 8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cena

   1. Cena Služby je tvořena dvěma složkami:

    1. jednorázová cena za zpřístupnění a instalaci dle čl. 3.1,

    2. cena za každé Zařízení hrazená jako předplatné stanovené v závislosti na počtu Zařízení spravovaných prostřednictvím MDM systému (počet Zařízení x cena předplatného).

  2. Délka předplatného se stanoví minimálně na jeden rok, Strany mohou sjednat i víceleté předplatné. 

  3. Objednatel má právo průběžně měnit/navyšovat počet Zařízení spravovaných prostřednictvím MDM systému. Služby pro dodatečná Zařízení je v takovém případě Poskytovatel povinen aktivovat až poté, co bude cena předplatného za dodatečná Zařízení Objednatelem uhrazena. Cena předplatného bude navýšena poměrně v závislosti na okamžiku, kdy bude během stávajícího předplatného počet Zařízení navýšen o dodatečná Zařízení. Následuje příklad výpočtu ceny předplatného za dodatečná Zařízení:

Příklad: 1. srpna 2018 si zákazník zakoupil roční předplatné pro 10 zařízení a zaplatil 160 Kč za zařízení, celkem tedy 1 600 Kč. Roční předplatné vyprší 31. července 2019. V prosinci (kterýkoli den v měsíci) zákazník přidal dalších pět zařízení. Dne 1. ledna 2019 společnost vystavila zákazníkovi fakturu za těchto pět dalších zařízení ve výši 1/12 plné roční ceny za měsíc do 31. července 2019 a byla vystavena faktura ve výši 107 Kč za zařízení, celkem 535 Kč. Zákazník má poté právo využívat funkce a služby pro 15 zařízení do 31. července 2019. 

 1. Cena za počet Zařízení není přiřazena konkrétnímu Zařízení, proto může Objednatel v rámci předplatného nahradit Zařízení bez nutnosti navyšovat cenu předplatného. Rozhodující je vždy pouze celkový počet Zařízení spravovaných prostřednictvím MDM systému. 

 2. Četnost využívání Služeb, případně nevyužívání Služeb ze strany Objednatele nemá vliv na cenu a Objednateli nevzniká žádný nárok na slevu nebo vrácení jakékoliv složky ceny, a to ani zčásti. 

 3. Aktuální cena Služby je uvedena v ceníku Poskytovatele zveřejněném na jeho internetových stránkách. Navýšení ceny předplatného je Poskytovatel povinen oznámit Objednateli, a to v elektronické formě zasláním oznámení na E-mailovou adresu Objednatele nebo do datové schránky, a to nejpozději 1 měsíc před ukončením stávajícího předplatného (před uplynutím doby trvání Smlouvy). V případě nesouhlasu s navýšením ceny předplatného je Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět způsobem uvedeným v čl. 7.1.2.

 4. Není-li uvedeno jinak, jakékoliv ceny nebo jejich složky uváděné ve Smlouvě, v těchto Obchodních podmínkách nebo na internetových stránkách Poskytovatele jsou uváděny jako ceny včetně DPH.

 5. Fakturace a platební podmínky

  1. Daňové doklady – faktury na cenu Služby vystaví Poskytovatel a zašle je na E-mailovou adresu Objednatele, který souhlasí s tím, že faktury mu budou doručovány pouze elektronicky, a to buď ve formátu pdf, nebo v jiném vhodném formátu. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené právními předpisy.

  2. Cena je uhrazena dnem, kdy je platba připsána na účet Poskytovatele nebo kdy je považována za uhrazenou (platba kartou, přes platební bránu).

  3. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky i poté, co jej Poskytovatel upozornil na toto prodlení, je Poskytovatel oprávněn pozastavit přístup Objednatele k MDM systému až do doby zaplacení dlužné částky, přičemž takové pozastavení není prodlením Poskytovatele. Dostatečné je upozornění zaslané elektronicky do datové schránky Objednatele, případně na E-mailovou adresu Objednatele. Objednateli nevzniká nárok na vrácení poměrné části předplatného za dobu, po kterou byl MDM systém ze strany Poskytovatele pozastaven v souladu s tímto článkem. Právo Poskytovatele na odstoupení od Smlouvy není tímto článkem dotčeno. Poskytovatel obnoví přístup k MDM systému včetně všech jeho sjednaných funkcí do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla dlužná úhrada připsána na jeho účet. 

 

 1. ODPOVĚDNOST, POVINNOST MLČENLIVOSTI

  1. Odpovědnost za vady a za škodu

   1. Každá Strana odpovídá za skutečnou škodu způsobenou zaviněným porušením své povinnosti dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, žádná Strana neodpovídá druhé Straně za ušlý zisk. Smluvní strany se dohodly na omezení práva na náhradu škody způsobené v důsledku porušení povinností ze Smlouvy, a to v každém jednom případě vzniku škody, přičemž výše náhrady je omezena na částku odpovídající ceně předplatného za rok, v němž případná škoda vznikla; pro účely výpočtu celkové výše limitace se použije vždy cena bez DPH. Nad takto omezený rozsah náhrady škody není žádná se stran povinna škodu uhradit, ledaže šlo o škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

   2. Poskytovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou nedostupností MDM systému nebo jeho vadami, pokud byly zapříčiněny Objednatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zejména

    1. v důsledku okolností na straně Objednatele, které jsou uvedeny v čl. 3.4.1;

    2. zavirováním lokální sítě Objednatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;

    3. nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému, sítě nebo jiné části digitálního prostředí Objednatele, 

    4. výpadkem elektřiny nebo internetového připojení na straně Objednatele,

    5. prokazatelným únikem přístupových hesel třetím osobám, který byl zapříčiněn Objednatelem.

 2. Poskytovatel se zprostí povinnosti k náhradě škody, zabránila-li mu ve splnění povinností ze Smlouvy dočasně nebo trvale mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (§ 2913 občanského zákoníku); nastane-li taková překážka, je Poskytovatel povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se považují zejména

  1. průnik virů do informačního systému Objednatele, popř. jiný obdobný útok;

  2. živelná katastrofa, válka a epidemie;

  3. rozsáhlé výpadky elektřiny nebo internetového připojení způsobené v důsledku živelné katastrofy, teroristického nebo jiného útoku či stávky.

 3. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny, ledaže došlo v důsledku těchto okolností k závadám na Zařízení nebo úplnému zničení technických zařízení či softwaru nezbytných pro činnost MDM systému.

 4. NAKLÁDÁNÍ S DATY, OSOBNÍ ÚDAJE

  1. Obecná ujednání

   1. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům, zpracovávaným v rámci MDM systému, v postavení zpracovatele osobních údajů (čl. 4 odst. 8 Nařízení), uzavřely Smluvní strany smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení. Zpracovatelská smlouva tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

   2. Poskytovatel aplikuje za účelem ochrany dat Objednatele proti jejich neoprávněnému nebo náhodnému zpřístupnění vhodná a přiměřená technická a organizační opatření, která jsou popsána ve smlouvě o zpracování osobních údajů. Tím však není dotčena povinnost Objednatele nakládat s přístupovými údaji způsobem dle čl. 3.4.1f).

  2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením Smlouvy

   1. V postavení správce osobních údajů (čl. 4 odst. 7 Nařízení) Poskytovatel zpracovává osobní údaje osob zastupujících Objednatele (např. zástupce Objednatele, kontaktní osoba v záležitostech Smlouvy, Správce), a to pouze za účelem uzavření Smlouvy a komunikace s Objednatelem, resp. se Správcem. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, přičemž Poskytovatel zpracovává pouze osobní údaje identifikační (jméno a příjmení), adresné (pouze e-mailovou adresu a telefonní číslo/číslo mobilního telefonu), popisnépouze v rozsahu uvedeném zástupcem Objednatele (např. akademický titul u jména), a dále záznamy komunikace vztahující se ke Smlouvě nebo MDM systému. Nezbytným oprávněným zájmem Poskytovatele na zpracování shora uvedených osobních údajů je nutnost komunikovat s Objednatelem a plnit závazky ze Smlouvy.  

   2. Objednatel je povinen fyzické osoby, vystupující jako jeho zástupci či Správce nebo koncoví uživatelé MDM systému, jejichž osobní údaje sdělí Poskytovateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy, informovat o jejich právech subjektů údajů v plném rozsahu dle čl. 13 popř. 14 Nařízení. 
     

 5. UKONČENÍ SMLOUVY

  1. Doba trvání Smlouvy a její automatické prodlužování

   1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu trvání předplatného (čl. 4.1.1b), nejčastěji na dobu jednoho roku ode dne zpřístupnění Služby a MDM systému, ledaže Strany sjednaly delší dobu předplatného.

   2. Smlouva se automaticky prodlužuje, a to opakovaně, o další jeden rok, ledaže kterákoliv Strana doručí druhé Straně alespoň 15 (patnáct) dnů před uplynutím doby trvání Smlouvy (doby předplatného) výpověď v písemné formě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. V případě, že Poskytovatel oznámí Objednateli navýšení ceny předplatného (čl. 4.1.6), může Objednatel vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí doručenou alespoň 15 kalendářních dnů před uplynutím ročního období, ve kterém mu bylo navýšení roční odměny oznámeno.

   3. Smlouva zaniká:

    1. uplynutím doby trvání, pokud kterákoliv Strana včas doručila výpověď dle čl. 7.1.2,

    2. odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení kteroukoliv Stranou,

    3. písemnou dohodou Stran.

 6. Odstoupení od Smlouvy

  1. Objednatel i Poskytovatel mohou od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou. Jedná se zejména o

   1. porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. 3.4 ze strany Objednatele, 

   2. prodlení s úhradou jakékoliv složky ceny delší než 30 dnů oproti datu uvedenému na řádně vystavené faktuře, pokud Objednatel neuhradí cenu ani po uplynutí lhůty 10 dnů ode dne, kdy je mu doručena výzva Poskytovatele, 

   3. prodlení se zpřístupněním Služby dle čl. 3.1 po dobu delší než 30 dnů oproti sjednanému termínu, případně nedostupnost MDM systému po dobu delší než 2 dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani po uplynutí lhůty 10 dnů ode dne, kdy je mu doručena výzva či reklamace Objednatele.

 7. Odstoupení musí být provedeno ve formě oznámení o odstoupení doručeného v písemné formě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky.  Odstupující strana uvede v odstoupení důvody odstoupení. Platné odstoupení je účinné doručením, ledaže odstupující Strana uvede v odstoupení pozdější okamžik zániku Smlouvy.

 8. Vypořádání Smlouvy

  1. Ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají podle své povahy přetrvat i po ukončení Smlouvy, zejména na omezení odpovědnosti za škodu. Dále platí, že pokud se Strany výslovně nedohodnou jinak, ukončení Smlouvy ani ukončení Smlouvy nemá vliv na povinnost Objednatele uhradit veškeré vyúčtované částky ani nezakládá nárok na vrácení již uhrazených částek, zejména ceny za předplatné, není-li dále uvedeno jinak. Pokud byla Smlouva ukončena Objednatelem pro její podstatné porušení ze strany Poskytovatele, vzniká Objednateli nárok na vrácení poměrné části ceny předplatného za období, které zbývá do konce předplatného, popř. také za období, kdy byla Služba včetně přístupu k MDM systému zcela nedostupná.

  2. Vzhledem k tomu, že Objednatel má přístup ke všem datům uloženým v MDM systému v obvyklých datových formátech a může je kdykoli exportovat, nemá Poskytovatel povinnost poskytovat Objednateli součinnost s migrací dat na jiný obdobný systém, ani mu poskytovat jakýkoli jiný druh součinnosti související s migrací dat.

  3. Po uplynutí 30 dnů od ukončení Smlouvy Poskytovatel odstraní veškerá data Objednatele uložená na serverech Poskytovatele (včetně hostingových center) nebo na jiných úložných zařízeních. Objednatel bere tuto skutečnost na vědomí, stejně jako skutečnost, že jednou smazaná data nelze obnovit.

 9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  1. Smlouva a jakákoliv práva a povinnosti, které vznikly v souvislosti s užíváním Služby MDM, se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  2. Příloha č. 1 – Smlouva o zpracování osobních údajů společností iSmart premium s.r.o. je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

Příloha č. 1

 

Smlouva o zpracování osobních údajů společností iSmart premium s.r.o. 

 1. Úvodní ustanovení

 2. Společnost iSmart premium s.r.o. (dále jen „Zpracovatel“) v postavení poskytovatele uzavřela s Objednatelem smlouvu o zpřístupnění Služby MDM (dále jen „Smlouva MDM“), na základě které Zpracovatel formou vzdáleného přístupu zpřístupňuje Objednateli systém určený pro správu mobilních zařízení (dále jen „MDM systém“). MDM systém je umístěn na serverech Zpracovatele, na které jsou ukládány rovněž osobní údaje subjektů údajů vložené Objednatelem prostřednictvím MDM systému. Z tohoto důvodu má Zpracovatel postavení zpracovatele ve smyslu čl. 4 odst. 8 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Objednatel je ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení správcem osobních údajů vkládaných do MDM systému.

 3. Vzhledem ke shora uvedenému uzavřeli Zpracovatel a Objednatel současně se Smlouvou MDM elektronickou formou rovněž tuto smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 Nařízení (dále jen „Smlouva o zpracování“). 

 4. Předmět zpracování 

 5. Předmět a způsob zpracování osobních údajů

  • Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, které zpravidla sami koncoví uživatelé a správci Objednatele (dále jen „Uživatel“) vkládají do MDM systému.

  • MDM systém je systém mobile device management určený ke správě mobilních zařízení. MDM systém není primárně určený ke shromažďování, ukládání nebo jinému zpracování osobních údajů. Objednatel je správcem osobních údajů vložených do MDM systému a sám rozhoduje o rozsahu a kategorii osobních údajů, které jsou do MDM systému vkládány. 

  • Za nezbytné údaje, které jsou nutné k provozování MDM systému, jsou:

   Název zařízení

Název skupin vytvořené uživatelem

Sériové číslo zařízení

Verze OS zařízení

Stav baterie

Stav paměti

Model zařízení

Poslední čas aktualizace zařízení s MDM serverem

Poznámka 
Inventarizační číslo 
WiFi Mac adresa

Bluetooth Mac adresa

Názvy aplikací importované z Apple School Manageru
Název a nastavení spravované WiFi sítě 
Geolokace zařízení (funkce kterou vyvolá uživatel tím, že v MDM označí iPad jako ztracený. Po tomto označení se iPad uzamkne a je možné iPad vyhledat pomocí GPS souřadnic a následně v prostředí mapy.cz)
Přihlašovací údaje Správce a případně dalších zástupců Objednatele ve formátu e-mailová adresa (uživatelské jméno) 

 • S výjimkou osob uvedených v čl. 0 Zpracovatel osobní údaje třetích osob nevyžaduje a k provozování MDM systému nejsou takové osobní údaje třetích osob zapotřebí. Nelze však vyloučit, že Správce nebo Uživatelé MDM systému vloží v rámci názvu iPadu nebo poznámky také osobní údaje, a dojde tak i k jejich zpracování těchto osobních údajů. MDM systém není určen ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení a Zpracovatel ani Objednatel takové zpracování nepředpokládají. 

 • S ohledem na výše uvedené berou smluvní strany na vědomí, že Zpracovatel může po dobu trvání Smlouvy MDM a na základě pokynu Objednatele (viz čl. 3) zpracovávat způsobem uvedeným dále v této Smlouvě o zpracování následující kategorie osobních údajů:

  1. identifikační (jméno, příjmení), 

  2. adresní (včetně e-mailové adresy a tel. nebo mobilního čísla), 

  3. popisné (např. akademický titul, popř. údaj o tom, že subjekt údajů je student).

 • Dotčenými osobami, jejichž osobní údaje budou Zpracovatelem dočasně zpracovávány, jsou zaměstnanci Objednatele a třetí osoby, jejichž osobní údaje v souvislosti s užíváním MDM systému Objednatel jako správce zpracovává.

 • Typickou operací zpracování ze strany Zpracovatele je ukládání osobních údajů na servery Zpracovatele, k němuž dochází automatizovaně. Dalšími operacemi zpracování prováděnými automatizovaně za účelem plnění povinností Zpracovatele ze Smlouvy MDM jsou uspořádání, strukturování, vyhledání, seřazení či zkombinování a zpřístupnění přenosem.

 • Další zpracovatelé

  • Objednatel bere na vědomí, že Služby jsou Zpracovatelem poskytovány na serverech umístěných v hostingovém centru provozovaném subdodavatelem, a do zpracovávání osobních údajů je jako tzv. „další zpracovatel“ zapojen poskytovatel hostingových služeb, kterým je ke dni uzavření Smlouvy společnost Amazon Web Services EMEA SARL, Czech Branch, Sokolovská 689/115, Karlín, 186 00 Prague 8, the Czech Republic, VAT: CZ685187560. Servery společnosti využívající služeb zpracovatele jsou umístěny ve Frankfurtu, Německu.

  • Zpracovatel je oprávněn i bez předchozího souhlasu Správce zapojit další subdodavatele jako další zpracovatele do zpracování osobních údajů dodavatele hostingových, cloudových nebo jiných služeb nezbytných ke splnění povinností ze Smlouvy. Zpracovatel je povinen zajistit, aby jakýkoli další zpracovatel zapojený do zpracování osobních údajů, dodržoval podmínky zpracování alespoň v rozsahu stejném, jaký je stanoven v této Smlouvě o zpracování. Zpracovatel odpovídá za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele. O zapojení případného dalšího zpracovatele je Zpracovatel povinen informovat Správce prostřednictvím e-mailu s předstihem tak, aby mohl Správce vyslovit vůči těmto změnám námitky.

 • Úplata

  • Zpracování osobních údajů je vedlejším závazkem Zpracovatele vyplývajícím ze Smlouvy MDM. Není-li v této Smlouvě o zpracování výslovně uvedeno jinak, je úplata za zpracování zahrnuta v ceně za poskytování Služby MDM.

 

 1. Zpracování na pokyn Objednatele

 2. Ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. a) Nařízení je Zpracovatel jako zpracovatel povinen zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele, který je v postavení správce. 

 3. Tato Smlouva o zpracování je pokynem Objednatele ke zpracování osobních údajů, a to v rozsahu, jaký vyplývá z popisu plnění Zpracovatele uvedeného ve Smlouvě MDM. Ke zpracování osobních údajů vložených do MDM systému proto není třeba žádných dalších výslovných pokynů Objednatele. Zpracovatel je však povinen dbát všech omezení, která jsou uvedena v této Smlouvě o zpracování.   

 4. Doba trvání zpracování

 5. Doba trvání zpracování osobních údajů se sjednává na dobu určitou, a to až do ukončení nebo zrušení Smlouvy MDM. Tato Smlouva o zpracování tak zanikne automaticky dnem zániku Smlouvy MDM.

 6. Poté, co dojde k zániku této Smlouvy o zpracování, je Zpracovatel povinen provést výmaz osobních údajů a všech existujících kopií ze všech svých datových úložišť, pokud právo Unie nebo členského státu EU nepožaduje uložení daných osobních údajů.

 7. Provedení výmazu osobních údajů Zpracovatel na žádost potvrdí formou elektronického záznam (potvrzení), který pošle na kontaktní e-mailovou adresu Objednatele. 

 8. Tímto článkem 4 nejsou dotčena případná další opatření a povinnosti, které vyplývají ze Smlouvy MDM.

 9. Místo zpracování

 10. Místem zpracování osobních údajů jsou pouze členské státy Evropské unie. 

 11. Případné zpracování osobních údajů v třetí zemi mimo EU je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a současně pouze tehdy, že jsou splněny podmínky pro předání do třetí země, stanovené v čl. 44 a násl. Nařízení.

 12. Povinnost mlčenlivosti, technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů

 13. Mlčenlivost

  • Zpracovatel je povinen přijmout příslušná organizační opatření a prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a jiné osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje, s povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a jakýchkoliv jiných důvěrných informacích nebo obchodním tajemství, se kterými přijdou do styku, jakož i zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních, technických či organizačních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím MDM systému. Zpracovatel seznámí zaměstnance také se skutečností, že tato povinnost mlčenlivosti je neomezená. 

 14. Technická a organizační opatření

  • Zpracovatel je povinen přijmout vhodná technická opatření na ochranu osobních údajů, které zpracovává, a to s přihlédnutím k poslednímu stavu techniky, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování této Smlouvy o zpracování i k rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

  • Zpracovatel tímto prohlašuje, že přijal vhodná technická opatření na ochranu osobních údajů, mimo jiné přijal následující opatření:

   1. k ochraně „dat v klidu“ je využívána integrovaná služba AWS obálkové šifrování, kdy se k šifrování dat používá datový klíč, který je sám zašifrován pod klíčem KMS uloženým v AWS KMS, pro podepisování a ověřování se používají integrované služby AWS asymetrické klíče RSA nebo ECC KMS v AWS KMS;

   2. k ochraně dat při jejich přenosu je využíván víceúrovňový přístup podporující protokol TLS pro vytvoření zabezpečeného připojení HTTP;

   3. 1 x denně se provádí zálohy dat Objednatele včetně osobních údajů.

  • Zpracovatel tímto prohlašuje, že přijal vhodná organizační opatření na ochranu osobních údajů, které zpracovává, a která jsou odpovídající rizikům vyplývajícím z povahy zpracování osobních údajů dle této Smlouvy o zpracování, zejména:

   1. Seznámil příslušné zaměstnance s povinností zachovávat mlčenlivost v rozsahu dle čl. 6.1;

   2. Uplatňuje řízený přístup k prostředkům určeným pro zpracování osobních údajů tak, aby zabránil fyzickému nebo on-line přístupu neoprávněným osobám;

   3. Seznámil své zaměstnance s povinnostmi vztahujícími se na zpracování osobních údajů, včetně práv subjektů údajů, které vyplývají z právních předpisů a pravidelně provádí školení zaměstnanců;

   4. Má zavedeny procesy vedoucí k pravidelnému testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, a tyto procesy má zachyceny ve vnitřních předpisech;

   5. Techničtí pracovníci Zpracovatele absolvují pravidelně školení týkající se zabezpečení dat a bezpečnosti systémů.

 15. Součinnost a pomoc Zpracovatele, odpovědnost 

 16. Součinnost Zpracovatele

  • Zpracovatel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost v souvislosti s případnou kontrolou prováděnou dozorovým úřadem v oblasti ochrany osobních údajů, např. Úřadem pro ochranu osobních údajů.

  • Zpracovatel je povinen umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem, nebo jiným auditorem pověřeným Objednatelem, a dále je povinen poskytnout řádnou součinnost nutnou k auditům, inspekcím a jiným kontrolám. 

 17. Povinnost být nápomocen

  • Zpracovatel je povinen být nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle článků 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má k dispozici. Zpracovatel je v této souvislosti povinen:

   1. poskytnout Objednateli v případech porušení zabezpečení osobních údajů informace k tomu, aby Objednatel mohl vyhodnotit, zda porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody dotčených subjektů údajů, 

   2. být nápomocen k tomu, aby Objednatel mohl řádně a včas ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (včetně údajů požadovaných v ohlášení dle čl. 33 odst. 3 Nařízení) a ohlásit je dotčeným subjektům údajů. 

  • Zjistí-li Zpracovatel v souvislosti s provozováním MDM systému porušení zabezpečení osobních údajů, které má za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, např. neoprávněné zpracování, poškození, ztrátu či zničení osobních údajů, je povinen o této skutečnost bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, informovat Objednatele a je-li to možné, poskytnout mu informace v rozsahu dle čl. 33 odst. 3 Nařízení. 

  • Zpracovatel je dále povinen, pokud je to možné, být nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Objednatele (jako správce osobních údajů) reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, např. v souvislosti s právem na výmaz, opravu, přenositelnost osobních údajů aj. MDM systém základní vyhledávání a export dat umožňuje, pokud bude Objednatel přesto požadovat pomoc ve smyslu tohoto článku této Smlouvy o zpracování, provede Zpracovatel tyto činnosti za přiměřenou úplatu, která bude vycházet z rozsahu, odborné a časové náročnosti prací. Objednatel bere na vědomí, že je jako správce osobních údajů primárně a vlastním jménem odpovědný za splnění povinností vůči subjektům údajů, Zpracovatel pouze poskytuje pomoc, a to za úplatu a na výslovnou žádost Objednatele. 

 

 

 1. Odpovědnost smluvních stran

  • Zpracovatel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností stanovených touto Smlouvou o zpracování, popř. jednal-li nad rámec nebo v rozporu se zákonným pokynem Objednatele. Zpracovatel se však může zprostit odpovědnosti, pokud prokáže, že nenese žádným způsobem odpovědnost za událost, která vedla ke vzniku škody nebo jiné újmy, způsobené v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

  • Objednatel bere na vědomí, že je jako správce primárně a plně odpovědný za újmu, kterou způsobí zpracováním osobních údajů v rozporu s Nařízením nebo jinými právními předpisy. Zpracovatel není povinen ani oprávněn provádět kontrolu toho, zda Objednatel plní své povinnosti při zpracování osobních údajů, které má jako správce.

  • Objednatel je povinen naplňovat při zpracování osobních údajů zásady uvedené v čl. 6 Nařízení. Objednatel je mj. sám povinen zvážit, jaké osobní údaje bude prostřednictvím MDM systému zpracovávat a po jakou dobu tak, aby to bylo v souladu se zásadami „minimalizace údajů“ a „omezení uložení“. Objednatel je rovněž povinen informovat subjekty údajů o účelu, rozsahu, době zpracování i o zákonných důvodech zpracování jejich osobních údajů (zásada „zákonnosti, korektnosti a transparentnosti“ a zásada „účelového omezení“). 

  • Objednatel je dále povinen aplikovat vlastní bezpečnostní zásady za účelem ochrany dat a osobních údajů, zejména zabránit fyzickému nezabezpečený přístupu k PC uživatele MDM systému, vyzrazení nebo uložení přístupových hesel uživatelů nebo volbě rizikového hesla pro přístup k uživatelskému účtu MDM systému (např. hesla typu „1234“, „2468“, která jsou krátká případně neobsahují kombinaci písmen, číslic a znaků). Zpracovatel neodpovídá za jakoukoliv vzniklou újmu nebo škody zapříčiněné porušením bezpečnostních zásad a povinností v oblasti organizačních a technických opatření na ochranu osobních údajů ze strany Objednatele.

  • Zpracovatel není povinen kontrolovat, zda Objednatel dodržuje při zpracování osobních údajů subjektů údajů prostřednictvím MDM systému povinnosti stanovené Nařízením, ani za Objednatele neplní informační povinnost vůči subjektům údajů.  

  • Vznikne-li kterékoliv smluvní straně újma v důsledku zaviněného porušení povinnosti z této Smlouvy o zpracování druhou smluvní stranou, uplatní se ohledně náhrady takové újmy příslušná ujednání o náhradě újmy (škody) ve Smlouvě MDM, včetně případného ujednání o limitaci náhrady újmy (škody).

 2. Závěrečná ujednání

  1. Tato Smlouva o zpracování se řídí českým právem.

  2. Pokud Komise EU nebo dozorový úřad přijme ve smyslu čl. 28 odst. 7 nebo odst. 8 standardní smluvní doložky, provedou smluvní strany v případě potřeby úpravy této Smlouvy o zpracování.

  3. Tato Smlouva o zpracování je vyhotovena v elektronické formě a je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

bottom of page