top of page

Šablony III pro školy

Vzdělávací aktivity projektu

V rámci obsahové náplně pro projektu zajišťujeme dodávku technologií a odborné podpory pedagogů pro nasazení ve výuce mateřských a základních škol, a to jak prvního, tak druhého stupně ZŠ. Zajistíme profesionální proškolení a a dodání technologií typu iPad včetně programového vybavení. Proškolení a vedení s zkušeným lektorem - učitelem z praxe. Pedagogům zpřístupníme webový metodický portál obsahující video návody s tématickým využitím technologií napříč předměty.

Popis našich služeb

Zajištění profesionálního mentoringu pro každého zapojeného pedagoga v souhrnné délce 8 hodin. Mentoring se týká využití technologií ve výuce a rozvíjí digitální kompetence. Lektory jsou učitelé, kteří již mají několikaletou praxi ve využívání tabletů a aplikací ve vlastní výuce. ICT šablona toto popisuje jako "odborníka z praxe"

 

Součástí projektu je nákup potřebných pomůcek - mobilních zařízení a příslušenství, včetně formálního zajištění nákupu, je-li vyžadováno. Zapojení pedagogové mají během, a po skončení projektu k dispozici metodický portál, ve kterém jsou zpracovány metodické postupy, stejně jako nutné technické otázky. Vše je zpracováno formu videonávodů a dokumentů. K projektu zajišťujeme bezplatné poradenství včetně právního servisu a přípravy výběrového řízení pro nákup technologií.

Konzultace

projektu

Podání,

administrace

Dodání techniky,

mentoring

Realizace

Cena na klíč 25.000,-

  • konzultace projektu - jak vyhodnotit dotazníkové šetření MŠMT, jaké šablony na základě toho zvolit.

  • administrace projektu - příprava a podání žádosti v ISKP14+, průběžná administrace, zpracování monitorovacích zpráv, končíme až úspěšným schválením závěreční monitorovací zprávy projektu

  • zajištění náplně jednotlivých šablon, administrativní zajištění nákupu vybavení, zajištění odborníka za praxe, lektorů, spolupráce mezi školami

  • právní zajištění všech kroků, jasně definovaná odpovědnost za správnost provedení všech kroků v projektu

bottom of page